Ing. Jan Fait získal Česko-Rakouské stipendium pro výzkum na Univerzitě ve Vídni

Ing. Jan Fait, postgraduální student FEL ČVUT na katedře fyziky, získal  5-ti měsíční stipendium ve skupině prof. Walthera na Universität Wien z programu AKTION Česká republika-Rakousko na téma „Single photon emitters in diamond for generation of entangled photon states“. V kategorii „Krátkodobá a semestrální stipendia pro rok 2019/2020“ je jediným studentem z ČVUT.


Ing. Jan Fait

Program AKTION byl založen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Stipendium v délce 1-5 měsíců je určeno pro pobyty studentů z České Republiky na státních univerzitách a odborných vysokých školách  v Rakousku v souvislosti s přípravou jejich diplomové nebo disertační práce.. Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Blahopřejeme Ing. Janu Faitovi k tomuto ocenění jeho vědecké práce a přejeme hodně dalších profesních úspěchů.

Vánoce s fyzikou 2018

Dne 19. 12. 2018 proběhly další Vánoce s fyzikou…

Tomáš Finsterle získal čestné uznání na mezinárodní konferenci Nanocon 2018

Doktorand na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Ing. Tomáš Finsterle, získal čestné uznání za svůj příspěvek na 10. jubilejním ročníku mezinárodní konference Nanocon 2018. Konference je zaměřená na výzkum nanomateriálů, jejich aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Mezi přibližně 180 dalšími příspěvky na posterové sekci získala jeho práce na téma „Mikroskopická studie adheze multifunkční molekuly léčiva k elektronickým biosenzorům s nanočásticemi diamantu a zlata“ jedno z pěti udělovaných ocenění.

Snadné a rychlé zjišťování obsahu a koncentrace léčiva je velmi potřebné v biologickém výzkumu i v klinické praxi. Proto se celosvětově neustále zkoumají a vyvíjejí nové materiály a senzorové platformy založené na přímé elektronické detekci léčiv. Různé nanomateriály a nanostruktury jsou často používány proto, aby poskytovaly rychlejší a citlivější odezvu. Oceněná práce studuje na mikroskopické úrovni jak nanočástice diamantu a zlata interagují s molekulami léčiv. Práce se soustředila na interakci nanočástic s experimentální multifunkční molekulou vyvinutou spolupracovníky na Univerzitě Hradec Králové pro léčbu Alzheimerovy nemoci [J. Med. Chem. 57 (2014) 8576]. Studie byla prováděna pomocí mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie přímo na impedančním senzoru s nanočásticemi. Získané poznatky lze proto přímo porovnávat s elektronickou odezvou senzoru. Výzkum tak pomáhá objasnit a lépe pochopit elektronické jevy při interakci nanomateriálů s léčivem. Tento výzkum probíhá ve spolupráci Fakulty elektrotechnické ČVUT s Univerzitou Hradec Králové a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a je podpořen společným projektem GAČR 17-19968S pod názvem Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech.

Podzimní škola 2018

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádá na přelomu listopadu a prosince 2018 „Podzimní školu“ pro středoškolské učitele. V rámci celoživotního vzdělávání budou mít učitelé možnost se formou přednášek a exkurzí po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodních věd. Další zajímavá témata mohou být diskutována neformálně při slavnostní večeři a to jak s přednášejícími, tak i s dalšími kolegy z FEL ČVUT, a v neposlední řadě i s vedením fakulty.

Webová stránka akce

Úspěch Davida Hladíka na studentské konferenci POSTER 2018

Student David Hladík získal na mezinárodní studentské konferenci POSTER 2018 první cenu v kategorii přírodní vědy za příspěvek „Calibration of the Silver Activation Counter of Neutrons for Laser System and Plasma Focus Experiments,“ ve kterém prezentoval výsledky své bakalářské práce vypracované v rámci výzkumu skupiny Silnoproudých impulsních výbojů na katedře fyziky  FEL ČVUT (vedoucí bakalářské práce: Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D.).

Bakalářská práce prezentovaná v oceněném příspěvku se zabývá kalibrací a možnostmi použití neutronového detektoru vyvinutého na katedře fyziky FEL ČVUT. Detektor pracuje na principu aktivace stříbra záchytem neutronů zpomalených pomocí polyethylenového moderátoru. V rámci bakalářské práce byl detektor kalibrován pomocí 241Am-Be neutronového zdroje a následně použit během experimentů na plazmatickém fokusu PFZ-200 na katedře fyziky FEL ČVUT a laserovém systému PALS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Oceněný David Hladík stojí druhý zleva.

Jakub Cikhardt získal Cenu děkana za dizertační práci

Dne 9. května udělil děkan Elektrotechnické fakulty,  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Cenu děkana za dizertační práci  Ing. Jakubu Cikhardtovi, Ph.D. , za studii „High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors“.  Školitem byl doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.

Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. pžebírá od děkana, prof. Ing. Pavel Ripky, CSc., Cenu za dizertační práci.

 

Ocenění patří i školiteli, doc. Ing. Danielu Klírovi, Ph.D.

 

Cena děkana za dizertační práci.

 

Abstrakt dizertační práce

Deuteriové Z-pinče jsou účinnými zdroji měkkého a tvrdého rentgenového záření, rychlých iontů a neutronů. Mnoho jevů spojených s urychlováním iontů a produkcí neutronů na Z-pinčích není stále objasněno. Detailní porozumění těmto jevům může být důležité i v řadě jiných oborů. Proto jsou tyto jevy zkoumány ve společných česko-ruských experimentech na terawattovém zařízení GIT-12 s výstupním napětím generátoru 600 kV a proudem v době stagnace 3 MA. Tyto experimenty jsou zajímavé, nebot’ použitím nové experimentální zátěže tvořené deuteriovým „gas-puffem“ obklopeným vnější vrstvou plazmatu bylo dosaženo významného zvýšení neutronového zisku z řádu 1011 na řád 1012. Takto poměrně vysoké neutronové zisky byly dříve pozorovány jen na zařízeních s mnohem vyšším maximem proudu, jako je například zařízení Saturn s maximem proudu okolo 10 MA. Současně byly v našich experimentech pozorovány vodíkové ionty s energií převyšující 38 MeV. Uvedené experimentální výsledky jsou na zařízení s výše zmíněným maximálním proudem a napětím unikátní.
Tato doktorská práce je zaměřena na diagnostiku z-pinčového plazmatu pomocí neutronových detektorů a interpretaci experimentálních výsledků. V těchto experimentech je nezbytná precizní neutronová diagnostika, nebot’ vzniklé neutronové impulzy v sobě nesou informaci o deuteronech jejichž reakcí neutrony vznikly. V této doktorské práci je důkladně popsána rozsáhlá soustava neutronové diagnostiky, která je tvořena detektory založenými na nezávislých principech detekce: neutronové bublinkové detektory, scintilační neutronové detektory doby letu, aktivační diagnostika s moderací neutronů (detektor založený na aktivaci stříbra) a rychlá neutronová aktivační diagnostika s energetickým prahem. Tato soustava neutronové diagnostiky byla použita k určení neutronových zisků, energetického spektra a neutronových toků v různých vzdálenostech a směrech. V práci je rovněž diskutován vliv neutronů jiného původu než z dd reakce.

Zdroj: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73525

Jubilejní 500. Fyzikální čtvrtek

Dne 22. 3. 2018 proběhla v posluchárně č. 209 v dejvické budově Elektrotechnické fakulty jubilejní 500. přednáška z cyklu Fyzikální čtvrtky.  Přednášejícím byl RNDr. Jiří Grygar, CSc., jeho přednáška měla název Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie.

Při této slavnostní příležitosti byla našemu bývalému kolegovi, doc. Ing. Karlu Malinskému, CSc., udělena Trnkova medaile. Docent Malinský se věnoval organizaci Fyzikálních čtvrtků od roku 1993 až do svého odchodu do penze v roce 2011.

Zpráva o práci našeho doktoranda na Elsevier Physics Twitter

Vědci a studenti z Fyzikálního ústavu AV ČR a katedry fyziky FEL ČVUT vyvinuli metodu pro vytváření vzorů v tenké vrstvě vodíkovaného amorfního křemíku pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM). Lokální expozice elektrickým polem pomocí vodivého hrotu vede k úniku atomů vodíku z vrstvy amorfního křemíku. Díky tomu dochází ke změně hustoty, elektrické vodivosti a dalších fyzikálních vlastností vrstvy. Vysoká přesnost mikroskopu AFM umožňuje vytvářet složité mikroskopické vzory, jejichž vlastnosti mohou být využívány jak přímo, tak k následnému selektivnímu růstu nebo samouspořádávání nanomateriálů pro aplikace ve fotonice, fotovoltaice nebo v senzorech. Související vědecký článek Ing. Jana Faita na téma „Complex nano-patterning of structural, optical, electrical and electron emission properties of amorphous silicon thin films by scanning probe“ byl na podzim minulého roku publikován v časopise Applied Surface Science. Práce nyní zaujala mediální tým nakladatelství Elsevier a nakladatelství o ní proto zařadilo zprávu na Elsevier Physics Twitter channel a umožnilo k publikaci volný přístup na následující tři měsíce.

Vánoce s fyzikou 2017

Dne 20. 12. 2017 proběhly další Vánoce s fyzikou…

Cena za vynikající studentskou prezentaci pro Ing. Vojtěcha Munzara

Student doktorského studia Ing. Vojtěch Munzar získal cenu nakladatelství Springer „Neutron Stars and Pulsars“ za vynikající studentskou prezentaci na studentské konferenci diagnostiky plazmatu PhDiaFusion 2017 na téma „Ion beams and magnetic fields in a deuterium Z-pinch.“