O katedře

Katedra fyziky poskytuje celou řadu obecných i odborných přednášek v bakalářském, magisterském a doktorském studiu zaměřených na základní a aplikovanou fyziku. Odborné přednášky a výzkum se soustředí zejména na experimentální a teoretickou fyziku fúzního plazmatu, laserů, elektrických výbojů, lineární a nelineární akustiky, nanomateriálů a jejich vzájemných interakcí, interakcí s biologickými systémy a okolním prostředím obecně. Katedrální laboratoře jsou vybaveny moderními diagnostickými systémy, technologiemi a experimentálním zařízením, jako jsou např. z-pinčový zdroj fúzního plazmatu, plazmové trysky, akustická bezodrazová místnost a biomedicínská laboratoř. Katedra fyziky tak disponuje kvalitní základnou pro excelentní vzdělávání, výzkumné aktivity a spolupráci s průmyslovými partnery na národní i mezinárodní úrovni. Řadou aktivit se současně katedra významně věnuje podpoře technického vzdělávání, vědy a fyzikálního pohledu na svět mezi středoškolskými studenty, učiteli a širokou veřejností.

Katedra se zabývá především:

 • silnoproudými výboji pro generování fúzního plazmatu
 • koronovými, dielektrickými bariérovými a klouzavými výboji za atmosférického tlaku, plazmovými tryskami
 • působením plazmatu na nanomateriály a charakterizací jejich elektrických vlastností
 • lineárními a nelineárními akustickými jevy,
 • technickými aplikacemi ultrazvukových polí
 • akustickými měřeními, snižováním hluku, prostorovou akustikou a psychoakustikou
 • biomedicínskými aplikacemi plazmatu, elektrických polí a materiálů
 • souvisejícími fyzikálními principy, teoretickými analýzami a numerickými výpočty

Naše R&D projekty zahrnují:

 • vývoj a aplikace diagnostických metod pro studium fúzního plazmatu
 • experimentální a teoretický výzkum rychlých deuteronů, fúzních neutronů, runaway elektronů
 • elektrické výboje kombinované s katalyzátory pro generaci ozónu, odstraňování oxidů dusíku a potlačování růstu mikroorganismů
 • akustické proudění, fononické krystaly, aktivní metody v akustice
 • aplikace akustiky pro stabilizaci elektrických výbojů, snižování hluku automobilů a letadel, optimalizaci kvality zvuku, komunikaci hmyzu
 • diagnostiku kardiovaskulárního systému a kůže, analýzu očních pohybů, elektroterapii, elektronické a tlakové senzory
 • přípravu miniCube satelitů pro testování materiálů, senzorů a detektorů při kosmických misích

Naše práce s veřejností zahrnuje:

 • semináře, praktické experimenty a popularizační přednášky o zajímavé fyzice (např. již tradiční Fyzikální čtvrtky)
 • přípravné kurzy matematiky a fyziky pro rovné příležitosti ke studiu
 • odborný časopis a konference na téma Plasma Physics & Technology