Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Další informace najdete na Facebooku. Záznamy přednášek najdete také na  YouTube.

 

Program na letní semestr 2024

 

22. 2. 2024 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL, ČVUT v Praze)
Kouzla rozměrové analýzy
Víte, že i bez znalosti podstaty jevů je možné odvodit některé fyzikální zákony? Že díky rozměrové analýze můžeme přemýšlet o procesech na počátku vesmíru? A že rozměry veličin bytostně souvisí s naší soustavou měr a vah, která prošla v roce 2018 zásadní změnou? Víte, že některé fyzikální konstanty byly povýšeny na zákon a jejich hodnotu už nelze měřením zpřesňovat? Jemný úvod do principů, které by měli ovládat nejen vysokoškoláci.
29. 2. 2024 doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
(MFF, UK)
Družicová data v meteorologii a klimatologii
Meteorologické družice patří dnes už neodmyslitelně k sadě nástrojů umožňujících distanční pozorování atmosféry i zemského povrchu. Ostatně družicové snímky často využívá i široká veřejnost, zejména pak ke sledování oblačnosti a bouří. Dnešní možnosti, které poskytují družice, jsou ale mnohem širší a nacházejí velmi široké uplatnění v meteorologii i klimatologii – od sledování hurikánů přes teplotu mořské vody po sucho nebo rozsah ledovců. A nejen to. Více v přednášce.
7. 3. 2024 doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D., EMBA
(Mayo Clinic Rochester, MN, USA)
Neurofyziologicky založené sledování a modulace stavu mozku u epilepsie: Mozkové implantáty a cloudové mozkové koprocesory
Bude představen průběh a předběžné výsledky průlomové studie zaměřené na mozkovou stimulaci u epilepsie. Ukážeme si, jak s využitím pokročilých neurofyziologických metod a mozkových implantátů lze dosáhnout významného pokroku v léčbě této nemoci. Naše přístupy a zjištění jsou zajímavé jak z inženýrského, tak z klinického a translačního hlediska, a nabízejí nové možnosti pro léčbu a pochopení epilepsie.
O přednášejícím: doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D., EMBA je uznávaným expertem v oblasti biomedicínského inženýrství a neurologie, aktuálně působícím na neurologickém oddělení Mayo Clinic v Rochesteru, MN, USA. Jeho práce se soustředí na aplikaci moderních metod zpracování signálů, umělé inteligence a strojového učení v biomedicínském inženýrství, a zahrnuje rozsáhlý výzkum v oblasti analýzy vícekanálových signálů a jejich časových vzorců, jako je intrakraniální EEG, povrchové EEG, a intrakardiální EKG. Docent Křemen je autorem mnoha vědeckých prací v prestižních odborných časopisech a držitelem řady patentů. Jeho vášeň spočívá v aplikaci výzkumných poznatků do klinické praxe a vývoji nových technologií pro zdravotnický průmysl a techniku.
14. 3. 2024 Ing. Martin Bíca
(ČEZ)
Tepelný oběh a hlavní regulace jaderného bloku
  • Hlavní zařízení bloku JE
  • Tepelný oběh – parametry
  • Zvyšování nominálního výkonu bloku – realizované modifikace
  • Koncepce řízení bloku – ochrana do hloubky, základní architektura systémů řízení
  • Řízení bloku v normálním provozu – hlavní regulace – „balance-of-plant“, reaktor, turbína + PSK, P/L v I.O, sekundární odvod tepla (L v PG)
  • Řízení bloku v abnormálních režimech (výpadky zařízení, abnormální stavy ES (ostrovy)).
21. 3. 2024 Ing. Michal Novotný, Ph.D.
(FEL, ČVUT v Praze)
Řeč Parkinsona
Parkinsonova nemoc má extrémní dopad na kvalitu života ať již pacientů či jejich blízkého okolí. V současné době neexistuje léčba, která by umožnila, byť jen zpomalit postup onemocnění. Brzká diagnóza je extrémně důležitá pro vývoj takové neuroprotektivní léčby. V současné době neexistují dostupné metody, které by umožnily screening široké populace, a proto dochází k diagnóze až v pozdějších fázích, kdy si pacient sám uvědomí příznaky onemocnění. Řeč, jako nejsložitější pohybová lidská činnost, je velmi citlivá na poškození mozku vyvolané Parkinsonovou nemocí a výzkumy ukazují, že je ovlivněna již několik let před samotnou diagnózou. Moderní technologie umožňují změny v řeči objektivně hodnotit a mají tak značný potenciál pro širší screening. Přednáška představí současný stav problematiky hodnocení řeči u Parkinsonovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění.
28. 3. 2024 prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
(Fyzikální ústav, AV ČR)
Kvantové tečky – Nobelova cena za chemii v roce 2023 pohledem fyzika
Nobelova cena za chemii 2023 byla udělena třem chemikům. Americko–ruskému, -americkému a -francouzsko-tuniskému za „the dicsovery and synthesis of quantum dots“, ale bylo to vlastně za nanočástice. Kvantové tečky (QD), kterých je mnoho druhů, jsou podmnožinou obecných nanočástic, kterých je ještě víc. Jsou to jednoduché objekty z různých materiálů. Jsou buďto volné, nebo uzavřené v jiném materiálu, ale hlavně jsou malé. Fyzikové však za kvantové tečky v pravém slova smyslu pokládají struktury, které vytvářejí potenciálové jámy, v nichž, se díky jejich rozměrům, projevují kvantové vlastnosti elektronů. V těchto případech je rozměr QD určen srovnatelností s de Broglieho vlnovou délkou, která určuje polohu povolené energie elektronu v „kvantových jamách“.

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit
a z projektu HR Awards.

 

 

 

 

 

Srdečně zveme všechny zájemce

 

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry