Dr. Hruška oceněn děkanem jako nejlepší cvičící fyziky

Při slavnostních promocích v Betlémské kapli dne 23. listopadu 2023 převzal dr. Viktor Hruška od děkana fakulty prof. Petra Páty ocenění za vynikající pedagogický výkon jako nejlepší cvičící. Viktor Hruška je přibližně dva roky odborným asistentem na katedře fyziky v oblasti akustických vlnovodů a černých děr a již řadu let se aktivně zapojuje do výuky seminářů v základním kurzu Fyziky. Studenti jeho výuku a osobní přístup dlouhodobě vysoce hodnotí. Pro ilustraci stojí za to uvést tento komentář studentů: „Nejlepší cvičící na fyziku, jaký snad může existovat. Matematiku k fyzice umí vysvětli tak, že i trojný integrál z divergence začne dávat smysl…

Ocenění doktorandy Markéty Šlapal Bařinkové na mezinárodní konferenci

Přednáška Markéty Šlapal Bařinkové na téma„Exposure of E. coli  to sublethal concentrations of photoactive ZnO nanoparticles and illumination“ získala čestné uznání (druhé místo) v soutěži o nejlepší přednášku pro mladé vědce do 33 let na konferenci Nanocon 2023 (https://www.nanocon.eu/cz/souteze/). Této soutěže s letos účastnilo 20 soutěžících. 15. ročník mezinárodní konference NANOCON se konal v Brně ve dnech 18. – 20. října 2023. Konference se účastnilo 260 účastníků z 27 zemí. Celkem bylo prezentováno 79 přednášek a 135 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a aplikacích. V ČR jde o největší mezinárodní akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Markéta Šlapal Bařinková je studentkou v doktorském studijním programu Aplikovaná fyzika na katedře fyziky FEL ČVUT pod vedením dr. Davida Rutherforda a prof. Bohuslava Rezka.

Výzkum elektronických vlastností nanodiamantů na titulní stránce Nanoscale Advances

Tým z katedry fyziky se podílel na práci „Absolute energy levels in nanodiamonds of different origins and surface chemistries„ publikované v odborném časopisu Nanoscale Advances vydávaném britskou Royal Society of Chemistry. Tato experimentální práce se zabývá vztahem mezi strukturou a opto-elektronickými vlastnostmi nanodiamantů různého původu (syntetizované při řízené detonací nebo za působení vysokého tlaku a teploty) a s různou povrchovou úpravou (oxidované a hydrogenované). Editory časopisu zaujala práce natolik, že se dostala na titulní stranu zářijového čísla časopisu.

Máme dva nové odborné asistenty

Při otevřeném výběrovém řízení na dvě odborné pozice v oblasti mikroskopie na molekulách a polovodičích a oblasti fyziky vysokoteplotního plazmatu byli z několika interních a externích uchazečů vybráni dr. Egor Ukraintsev a dr. Vojtěch Munzar. Na katedře již působili jako postdoci a od září přechází na akademické pozice odborných asistentů. Přejeme jim hodně úspěchů na nové pozici.

Výzkum našeho doktoranda na titulní stránce časopisu Langmuir

Doktorand Hadi Hematian, dr. Egor Ukraintsev a prof. Bohuslav Rezek z katedry fyziky publikovali v odborném časopisu Langmuir práci “Polarization Controlled Assembly of Ultrathin Thiorphan Nanostructures on ZnO Surface Facets”. Editory časopisu zaujala práce natolik, že se dostala na titulní stranu a Twitter. Pomocí mikroskopických experimentů a teoretických simulací v práci zkoumali, jak se thiorfan, malá molekula s důležitými biologickými funkcemi, chová při styku s oxidem zinečnatým (ZnO). Ten se uplatňuje mj. právě při dodávání léčiv a teranostických aplikacích. Pozorované řízené samouspořádávání molekul thiorfanu pomocí orientace a velikosti dipólů na povrchu ZnO se zdá být obecnějším jevem použitelným i pro jiné molekuly a povrchy. Tato studie tak otevírá novou oblast výzkumu a aplikací. Získané poznatky a nově zavedenou metodiku výzkumu využívá tým při své další výzkumné práci na rozhraní molekul a polovodičů, včetně stáže Hadi Hematiana u Stuarta Parkina v Ústavu Maxe Plancka pro fyziku mikrostruktur v německém Halle. Další informace v aktualitě na stránce FEL ČVUT.

Otevíráme novou Referenční laboratoř korelativní mikroskopie

Ve čtvrtek 21. září proběhne na katedře fyziky slavnostní otevření nové Referenční laboratoře pro korelativní SEM-AFM mikroskopii. Referenční laboratoř vznikla jako součást mezinárodního projektu TACOM podpořeného TAČR. V rámci tohoto projektu spolupracuje skupina prof. Bohuslava Rezka na katedře fyziky s firmou NenoVision a partnery z Koreje na výzkumu a vývoji nových metod korelativní mikroskopie s pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM), souhrnně označovaných jako correlative probe-electron microscopy (CPEM). Tato metoda propojuje signál z mikroskopů AFM a SEM do výsledného komplexního souboru dat pro obrazové vizualizace korelující morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti.

Aplikace této metody sahají od biologie po analýzu polovodičů, nanomateriálů, a jejich rozhraní. Referenční laboratoř je otevřena pro všechny zájemce o tato měření. Více informací naleznete v aktualitě na stránce FEL ČVUT a na stránce referenční laboratoře.

Nové vedení katedry fyziky

Vedení katedry fyzika přebírá od 1. září prof. Bohuslav Rezek. Jeho zástupcem byl jmenován prof. Ondřej Jiříček.

Ing. Vojtěch Munzar obhájil svou dizertační práci

Student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika ve studijním oboru Fyzika plazmatu na Elektrotechnické fakultě ČVUT Ing. Vojtěch Munzar v polovině května úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma Ion deflectometry in Z-pinch plasmasa stal se tak posledním absolventem tohoto končícího studijního programu.

Práce byla vypracována pod vedením školitele prof. Ing. Daniela Klíra, Ph.D. a školitele specialisty Ing. Karla Řezáče, Ph.D.

Oponenty práce byli Brian Appelbe, PhD., Faculty of Natural Sci., Imperial College London, UK, doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze, prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK Praha.

Student byl součástí výzkumného týmu Skupina silnoproudých výbojů na katedře fyziky.

K úspěšné obhajobě blahopřejeme!

Cena děkana pro Ing. Vojtěcha Munzara

Ing. Vojtěch Munzar byl děkanem oceněn za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2022/2023 na základě doporučení komise, která vycházela z výsledků ankety mezi studenty, z návrhů vedoucích kateder, kvalitě studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Studenti na Ing. Munzarovi oceňovali především zajímavý výklad, zábavnou formu přednášek, přehlednou prezentaci a celkově vstřícný a rovný přístup ke všem.

Michal Bednařík jmenován profesorem

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík v pátek 17. června 2022 na základě návrhů vědeckých a uměleckých rad vysokých škol předal jmenovací dekrety 83 novým profesorkám a profesorům. Ve Velké aule pražského Karolina osobně převzal jmenovací dekret pro obor „Aplikovaná fyzika“ také doc. Dr. Ing. Michal Bednařík z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT.