gaziantep escort

V dejvickém kampusu rozkvetly sakury

Jako každý rok začátkem května, i letos v dejvickém kampusu rozkvetly sakury. Pohled z fyzikální laboratoře katedry fyziky.

Krátký rozhovor s Viktorem Hruškou

Viktor Hruška, doktorand v oboru Akustika, je pro některé studenty prvních semestrů „obyčejným cvičícím“ v kurzech Fyzika 1Fyzika 2. Většina z nich ale netuší, jak široký záběr má – od hudby až po fyziku, přičemž nyní v rámci svého druhého doktorského studia tyto zájmy spojuje v oboru akustika pod vedením doc. Bednaříka. Krátký rozhovor s ním vznikl po jeho přednášce na Fyzikálním čtvrtku.

Na obálce časopisu Physica status solidi

Naše práce „Mikroskopická studie adsorpce albuminu hovězího séra na povrchu oxidu zinečnatého (0001)“ byla nedávno publikována v mezinárodním vědeckém časopisu Physica status solidi a vybrána na obálku tohoto časopisu.

Obálka časopisu Physica status solidi již po mnoho let představuje mezinárodní vědecké komunitě vysoce kvalitní výzkum v oblasti materiálových věd a fyziky pevných látek.

Vlastnosti a funkce různých typů ZnO v biologických systémech jsou intenzivně zkoumány pro diagnostiku, terapii, hodnocení zdravotních rizik i pro baktericidní a dekontaminační účely. V naší práci jsme studovali rozhraní mezi ZnO a biologickým prostředím charakterizací adsorpce albuminu z hovězího séra (BSA) a fetálního hovězího séra (FBS) pomocí mikroskopie atomové síly s hroty ošetřenými CF4 plazmou. Byly pozorovány podobné molekulární morfologie (tloušťka kolem 2 nm), ale různé vazebné síly k ZnO (10 – 25 nN). Tato pozorování byla potvrzena simulacemi BSA na povrchu (0001) ZnO na atomární úrovni pomocí metody silového pole (force field) ukazující přeskupení povrchových atomů zinku. Taková vazba může mít dopad také na další vlastnosti komplexu ZnO–BSA. Na výzkumu pracovaly společně týmy z Českého vysokého učení technického v Praze a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v rámci mezinárodního projektu GACR-MOST s National Pingtung University na Tchaj-wanu.

Jan Fait získal Cenu děkana za prestižní dizertační práci

Dne 10. března byla udělena děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D. Cena děkana dr. Janu Faitovi za prestižní dizertační práci na téma „Fabrication and characterization of diamond photonic structures“. Školitelem byl prof. Bohuslav Rezek z katedry fyziky a školitelem specialistou dr. Lukáš Ondič z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Práce probíhala v úzké spolupráci mezi katedrou fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT a Fyzikálním ústavem AVČR.

Jan Fait se věnuje fotonickým strukturám, které slouží k dosažení maximální účinnosti detekce fotonů vyzařovaných barevnými centry v diamantu. Tato centra mají řadu zajímavých vlastností, které nacházejí využití v kvantové komunikaci, senzorice, či biomedicíně. Pro tyto aplikace je detekce maximálního počtu fotonů stěžejní. Jan Fait se zaměřuje jak na optimalizaci fotonických struktur, tak na nové postupy jejich přípravy za pomoci tenké vrstvy amorfního křemíku. Výsledky práce byly publikovány v odborných časopisech s řadou citací a prezentovány na mezinárodních konferencích. Dizertační práce je k nahlédnutí na DSpace ČVUT.

Rozhovory s prof. Kulhánkem

Profesor Petr Kulhánek z katedry Fyziky FEL poskytl rozhovory o výzvách doby Covidové do letního a zimního vydání časopisu Pražská technika. Tento zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – Nakladatelství ČVUT přináší zajímavosti a novinky z dění na ČVUT.

Prof. Kulhánek hovořil o svých zkušenostech jak ze studentských let, tak i o svých pedagogických začátcích na ČVUT. Především se však rozhovory týkaly současných změn stylu výuky, které nastaly kvůli koronavirové pandemii, která způsobila, že se již rok setkávají vyučující se studenty pouze virtuálně. Pozitivním výsledkem této stávající situaci je větší dostupnost výukových materiálů a přednášek všem zájemcům online. Nicméně kontakt studentů s pedagogy je podle prof. Kulhánka nenahraditelnou zkušeností a to především pro začínající studenty, stejně tak jako možnosti různých expedic a návštěvy špičkových světových pracovišť.

Diváci pořadu České televize Věda 24 měli možnost zaznamenat dvě vystoupení prof. Kulhánka. První na téma Bruslení na ledu a druhé o Rychlovarných konvicích.

Distanční výuka – předvádíme volný pád :-)

K našim přednáškám z Fyziky nedílně patří i experimentální zážitky z laboratoří. Naše moderní výuková laboratoř je vybavena širokou škálou úloh, které si v běžném vyučovacím režimu studenti vyzkouší a provedou vlastní experimenty. Bohužel v současnosti výuka laboratoří probíhá v distančním režimu, a proto se snažíme zážitek z praktických experimentů zprostředkovat studentům jinou formou.

Názorně proto předvádíme studentům komentovaný průběh fyzikálních experimentů pomocí multimediálních prezentací. Jedním z předváděných experimentů ve Fyzice 1 je Studium volného pádu. Technicky je experiment jednoduše elegantní v podobě měření doby pádu ocelové kuličky z různé výšky a následného určení hodnoty tíhového zrychlení v Praze (přesněji v naší laboratoři v Dejvicích ve 4.patře). Současně je tento experiment velmi užitečný pro chápání účinků gravitace a dalších fyzikálních sil působících na těleso v pohybu, ať už na Zemi nebo ve vesmíru. Podklady k experimentům jsou studentům k dispozici na fakultním serveru Moodle.

Využíváme moderní technologie pro distanční přednášky Fyziky

Distanční výuka na vysokých školách probíhá už od března 2020. I my na katedře fyziky FEL se snažíme dělat vše proto, abychom zabezpečili naše přednášky při distanční výuce v co nejlepší kvalitě. Ve velké posluchárně se díky podpoře SVTI daří přednášky Fyziky streamovat (a nahrávat pro pozdější shlédnutí) studentům ve vysoké zvukové a obrazové kvalitě, a samozřejmě i té obsahové :-). Na fotografii je zachycen přednášející doc. Michal Bednařík při přednášce aktuálně probíhajícího předmětu Fyzika 1, povinného předmětu pro studenty 1.ročníku naší fakulty. Aplikace TEAMS běžící na velkém monitoru umožňuje oboustrannou komunikaci se studenty. Nicméně před prázdnou posluchárnou to prostě tak nějak není ono :-/.

Pro zájemce o akutální záznamy přednášek z Fyziky 1 jsou v Mediatéce ČVUT archivovány přednášky dr. Petra Koníčka.

Ing. Jan Fait úspěšně obhájil dizertační práci

Doktorand katedry fyziky Ing. Jan Fait v pondělí 1. února 2021 úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma „Fabrication and characterization of diamond photonic structures“ pod vedením školitele prof. Bohuslava Rezka z katedry fyziky a školitele specialisty dr. Lukáše Ondiče z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Oponenty práce byli prof. Christoph Becher ze Saarlandské univerzity, prof. Dušan Pudiš ze Žilinské univerzity a doc. Ivan Richter z FJFI ČVUT.  Všichni oponenti vysoce hodnotili kvalitu předložené dizertační práce, dosažené výsledky i prezentaci doktoranda při obhajobě.  Za svůj výzkum získal Jan Fait již během studia prestižní Cenu Milana Odehnala, která oceňuje mladé autory vědeckých prací z oboru fyziky. Přejeme hodně úspěchů v další práci.

Prof. Petr Kulhánek získal Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost

Mezi pěti letošními laureáty Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole byl prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z katedry fyziky FEL ČVUT. Cílem této Ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách a v dnešní době také upozornit na příklady vynikajícího zvládnutí nových výzev při distančním vzdělávání. Profesor Kulhánek vytvořil za nouzového stavu ucelený soubor online kurzů věnovaných fyzice zejména pro první ročníky, které samotné jenom na YouTube kanálu ČVUTFEL mají přes 60 000 zhlédnutí. Prof. Kulhánek patří mezi první, kteří na FEL ČVUT svolili se záznamem svých přednášek a jejich poskytnutím široké veřejnosti. V posledních třech letech se jeho přednášky a mediální vystoupení staly vysoce vyhledávanými. Jeho popularizační přednášky sledují desetitisíce zájemců o vědu a techniku včetně studentů a pedagogů středních škol.  Více informací o letošním ocenění profesora Kulhánka je k dispozici na stránkách fakulty zde. Profesoru Kulhánkovi gratulujeme!

Kuffnerova cena – Dr. Vratislav Fabián spoluautorem úspěšné knižní publikace

Dr. Vratislav Fabián z katedry fyziky FEL ČVUT je členem kolektivu autorů nové knihy Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe (autor: Lucie Kališová a kolektiv, Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-4337-3). Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. Kniha obdržela Kuffnerovu cenu za nejlepší knižní publikaci. Kuffnerova cena je pojmenována podle prof. MUDr. Karla Kuffnera, který byl v letech 1895 – 1929 přednostou Psychiatrické kliniky na Karlově a je považován za zakladatele moderní české psychiatrie a autor významné učebnice. Uvedená cena je nejstarší českou psychiatrickou cenou, která je udělována od počátku šedesátých let minulého století. Mezi její laureáty patří např. Cyril Höschl a další osobnosti naší psychiatrie. Dr. Fabián se podílel na kapitole Technické předpoklady průběhu elektrokonvulzivní terapie, která pojednává o aspektech aplikace ECT z hlediska možného úrazu elektrickým proudem. Gratulujeme Dr. Fabiánovi k ocenění a jeho přínosu k této významné publikaci.