Jakub Cikhardt získal Cenu děkana za dizertační práci

Dne 9. května udělil děkan Elektrotechnické fakulty,  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Cenu děkana za dizertační práci  Ing. Jakubu Cikhardtovi, Ph.D. , za studii „High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors“.  Školitem byl doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.

Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. pžebírá od děkana, prof. Ing. Pavel Ripky, CSc., Cenu za dizertační práci.

 

Ocenění patří i školiteli, doc. Ing. Danielu Klírovi, Ph.D.

 

Cena děkana za dizertační práci.

 

Abstrakt dizertační práce

Deuteriové Z-pinče jsou účinnými zdroji měkkého a tvrdého rentgenového záření, rychlých iontů a neutronů. Mnoho jevů spojených s urychlováním iontů a produkcí neutronů na Z-pinčích není stále objasněno. Detailní porozumění těmto jevům může být důležité i v řadě jiných oborů. Proto jsou tyto jevy zkoumány ve společných česko-ruských experimentech na terawattovém zařízení GIT-12 s výstupním napětím generátoru 600 kV a proudem v době stagnace 3 MA. Tyto experimenty jsou zajímavé, nebot’ použitím nové experimentální zátěže tvořené deuteriovým „gas-puffem“ obklopeným vnější vrstvou plazmatu bylo dosaženo významného zvýšení neutronového zisku z řádu 1011 na řád 1012. Takto poměrně vysoké neutronové zisky byly dříve pozorovány jen na zařízeních s mnohem vyšším maximem proudu, jako je například zařízení Saturn s maximem proudu okolo 10 MA. Současně byly v našich experimentech pozorovány vodíkové ionty s energií převyšující 38 MeV. Uvedené experimentální výsledky jsou na zařízení s výše zmíněným maximálním proudem a napětím unikátní.
Tato doktorská práce je zaměřena na diagnostiku z-pinčového plazmatu pomocí neutronových detektorů a interpretaci experimentálních výsledků. V těchto experimentech je nezbytná precizní neutronová diagnostika, nebot’ vzniklé neutronové impulzy v sobě nesou informaci o deuteronech jejichž reakcí neutrony vznikly. V této doktorské práci je důkladně popsána rozsáhlá soustava neutronové diagnostiky, která je tvořena detektory založenými na nezávislých principech detekce: neutronové bublinkové detektory, scintilační neutronové detektory doby letu, aktivační diagnostika s moderací neutronů (detektor založený na aktivaci stříbra) a rychlá neutronová aktivační diagnostika s energetickým prahem. Tato soustava neutronové diagnostiky byla použita k určení neutronových zisků, energetického spektra a neutronových toků v různých vzdálenostech a směrech. V práci je rovněž diskutován vliv neutronů jiného původu než z dd reakce.

Zdroj: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73525

Jubilejní 500. Fyzikální čtvrtek

Dne 22. 3. 2018 proběhla v posluchárně č. 209 v dejvické budově Elektrotechnické fakulty jubilejní 500. přednáška z cyklu Fyzikální čtvrtky.  Přednášejícím byl RNDr. Jiří Grygar, CSc., jeho přednáška měla název Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie.

Při této slavnostní příležitosti byla našemu bývalému kolegovi, doc. Ing. Karlu Malinskému, CSc., udělena Trnkova medaile. Docent Malinský se věnoval organizaci Fyzikálních čtvrtků od roku 1993 až do svého odchodu do penze v roce 2011.

Zpráva o práci našeho doktoranda na Elsevier Physics Twitter

Vědci a studenti z Fyzikálního ústavu AV ČR a katedry fyziky FEL ČVUT vyvinuli metodu pro vytváření vzorů v tenké vrstvě vodíkovaného amorfního křemíku pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM). Lokální expozice elektrickým polem pomocí vodivého hrotu vede k úniku atomů vodíku z vrstvy amorfního křemíku. Díky tomu dochází ke změně hustoty, elektrické vodivosti a dalších fyzikálních vlastností vrstvy. Vysoká přesnost mikroskopu AFM umožňuje vytvářet složité mikroskopické vzory, jejichž vlastnosti mohou být využívány jak přímo, tak k následnému selektivnímu růstu nebo samouspořádávání nanomateriálů pro aplikace ve fotonice, fotovoltaice nebo v senzorech. Související vědecký článek Ing. Jana Faita na téma „Complex nano-patterning of structural, optical, electrical and electron emission properties of amorphous silicon thin films by scanning probe“ byl na podzim minulého roku publikován v časopise Applied Surface Science. Práce nyní zaujala mediální tým nakladatelství Elsevier a nakladatelství o ní proto zařadilo zprávu na Elsevier Physics Twitter channel a umožnilo k publikaci volný přístup na následující tři měsíce.

Vánoce s fyzikou 2017

Dne 20. 12. 2017 proběhly další Vánoce s fyzikou…

Cena za vynikající studentskou prezentaci pro Ing. Vojtěcha Munzara

Student doktorského studia Ing. Vojtěch Munzar získal cenu nakladatelství Springer „Neutron Stars and Pulsars“ za vynikající studentskou prezentaci na studentské konferenci diagnostiky plazmatu PhDiaFusion 2017 na téma „Ion beams and magnetic fields in a deuterium Z-pinch.“

Podzimní škola pro středoškolské učitele

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádala od 30. 11. do 2. 12. 2017 pro středoškolské pedagogy akci s názvem „Podzimní škola“. Děkujeme našim hostům, že si i v rámci svých nabitých programů našli na tento třídenní seminář čas. Připravený program zahrnoval několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří. Mimo hlavního programu nám společná setkávání s kolegy umožnily prodiskutovat společné problémy, které se prolínají celým školským systémem. Dále jsme společně vyhodnotili motivační akce pro středoškolské studenty, které pro ně každoročně naše fakulta připravuje. V neposlední řadě jsme se věnovali i přípravě podkladů pro budoucí společné projekty, zaměřené na propagaci přírodních a technických věd na středních školách.

VZLUSAT-1 – je stále na oběžné dráze Země

VZLUSAT-1 je technologická družice typu CubeSat, vyvinutá, postavená a otestovaná jako výsledek spolupráce několika českých společností a zaštítěná projektem QB50, ze kterého byl spolufinancován start.

Družice VZLUSAT-1 v laboratoři.

Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, kde byla družice konstruována. Za FEL ČVUT se v projektu angažoval Ing. Ladislav Sieger z katedry fyziky, který vedl úspěšně obhájené diplomové práce studentů Ing. Veroniky Stehlíkové, Ing. Martina Urbana a Ing. Ondřeje Nentvicha z katedry radioelektroniky, kteří se společně s Ing. Tomášem Báčou zabývali návrhem, konstrukcí a testováním samotné družice. Družice byla vypuštěna 23. června 2017.

 

 Záznam ze startu rakety PSLV – C38.

Více informací najdete zde.

Kompletním popisem problematiky se bude zabývat série bulletinů:

 

 

Francouzští studenti nadšeni ekologickým inženýrstvím na FEL ČVUT

V letním semestru 2017 přijelo díky spolupráci prof. Borise Šimáka z katedry telekomunikační techniky na FEL ČVUT studovat přes 30 francouzských studentů z Institut supérieur d’électronique de Paris (ISEP). Spolu s další desítkou zahraničních studentů si zapsali kurz ekologického inženýrství (Environmetal Engineering resp. Ekologie a ekotechnika) vyučovaný v angličtině doc. Rudolfem Bálkem a doc. Zdeňkem Staňkem na katedře fyziky FEL ČVUT.

V kurzu se studenti věnovali zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí: půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím, i odpadům. Probíraly se metody měření a senzory různých environmentálních veličin. Praktické aplikace těchto metod studenti prováděli jak v laboratořích katedry fyziky tak venku na vybraných přírodních lokalitách v Praze a okolí.

Studenti měli o problematiku ekologického inženýrství nevšední zájem, což se projevilo i jejich téměř 100% účastí na kurzu. Byli vysoce aktivní na přednáškách, v laboratořích i při měřeních v přírodě. ISEP pošle své studenty i příští rok.


Měření struktury  a zvrstvení půdy Schlumbergerovu metodou (čtyřbodová odporová metoda) v lokalitě Džbán v Praze 6.

Studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony, elektrotechnologie a měření, ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe posoudila kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autorů prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Vybrané nejlepší práce byly publikovány ve sborníku. Autoři a autorky těchto prací obdrželi od Nadace ČEZ diplomy a získali finanční příspěvek pro svůj další profesní rozvoj (5.000 – 15.000 Kč).

V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli studenti katedry fyziky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR. Druhé místo v oboru elektrotechnologie a měření získal za svou práci Ing. Jan Fait, třetí místo Ing. Daria Miliaieva. V oboru obnovitelné zdroje energie a životní prostředí získala třetí místo Mgr. Petra Matunová. Blahopřejeme.

Doktorandka Petra Matunová oceněna na konferenci Computational Nanotechnology

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AVČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem „Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications“. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této konference.