Ocenění prací studentů na konferenci POSTER 2019

Na mezinárodní studentské konferenci POSTER 2019 byly oceněny dva příspěvky studentů zapojených do výzkumu silnoproudých impulsních výbojů na Katedře fyziky FEL ČVUT.

Student Jan Novotný získal první cenu v kategorii přírodní vědy za příspěvek „Optimizing experimental load of PFZ-200 plasma focus“ ve kterém prezentoval výsledky své bakalářské práce. V této práci se Jan Novotný zabývá dosažením co nejvyšších neutronových zisků z DD jaderné fúzní reakce a co nejlepší experimentální opakovatelností na plazmatickém fokusu PFZ-200 provozovaném na Katedře fyziky s proudovým impulsem přes 200 kA. Za tímto účelem Jan Novotný navrhl nové tvary elektrod a experimentálně je otestoval pro různé hodnoty tlaku pracovního plynu (deuteria).

Studentky Pavla Bednářová a Lucia Čabrová získaly třetí cenu rovněž v kategorii přírodní vědy za společný příspěvek s názvem „Characterization of plasma in the PF-1000 plasma focus experiments“ v němž prezentovaly výsledky své práce na společných experimentech Katedry fyziky ČVUT FEL a Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. Studentky měly během tohoto zahraničního pobytu za úkol zpracování experimentálních dat z neutronových a rentgenových detektorů a laserového interferometru. Z těchto dat určily s časovým a prostorovým rozlišením parametry plazmatu vytvářeného výboji na plazmatickém fokusu PF-1000 s maximem proudu přes 1 MA. Výsledky jejich práce jsou použity k popisu a výzkumu plazmatických struktur a mechanizmu urychlování iontů při výbojích na plazmatických fokusech.

Tyto práce vznikly v souvislosti s řešením projektů GAČR, IAEA, MŠMT INTER-EXCELLENCE a OPVVV (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) na katedře fyziky FEL ČVUT ve spolupráci s FJFI ČVUT, IPPLM (Polsko), IHCE (Rusko) a NRL (USA).