istanbul escort
beykoz moto kurye

Jakub Cikhardt získal Cenu děkana za dizertační práci

Dne 9. května udělil děkan Elektrotechnické fakulty,  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Cenu děkana za dizertační práci  Ing. Jakubu Cikhardtovi, Ph.D. , za studii „High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors“.  Školitem byl doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.

Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. pžebírá od děkana, prof. Ing. Pavel Ripky, CSc., Cenu za dizertační práci.

 

Ocenění patří i školiteli, doc. Ing. Danielu Klírovi, Ph.D.

 

Cena děkana za dizertační práci.

 

Abstrakt dizertační práce

Deuteriové Z-pinče jsou účinnými zdroji měkkého a tvrdého rentgenového záření, rychlých iontů a neutronů. Mnoho jevů spojených s urychlováním iontů a produkcí neutronů na Z-pinčích není stále objasněno. Detailní porozumění těmto jevům může být důležité i v řadě jiných oborů. Proto jsou tyto jevy zkoumány ve společných česko-ruských experimentech na terawattovém zařízení GIT-12 s výstupním napětím generátoru 600 kV a proudem v době stagnace 3 MA. Tyto experimenty jsou zajímavé, nebot’ použitím nové experimentální zátěže tvořené deuteriovým „gas-puffem“ obklopeným vnější vrstvou plazmatu bylo dosaženo významného zvýšení neutronového zisku z řádu 1011 na řád 1012. Takto poměrně vysoké neutronové zisky byly dříve pozorovány jen na zařízeních s mnohem vyšším maximem proudu, jako je například zařízení Saturn s maximem proudu okolo 10 MA. Současně byly v našich experimentech pozorovány vodíkové ionty s energií převyšující 38 MeV. Uvedené experimentální výsledky jsou na zařízení s výše zmíněným maximálním proudem a napětím unikátní.
Tato doktorská práce je zaměřena na diagnostiku z-pinčového plazmatu pomocí neutronových detektorů a interpretaci experimentálních výsledků. V těchto experimentech je nezbytná precizní neutronová diagnostika, nebot’ vzniklé neutronové impulzy v sobě nesou informaci o deuteronech jejichž reakcí neutrony vznikly. V této doktorské práci je důkladně popsána rozsáhlá soustava neutronové diagnostiky, která je tvořena detektory založenými na nezávislých principech detekce: neutronové bublinkové detektory, scintilační neutronové detektory doby letu, aktivační diagnostika s moderací neutronů (detektor založený na aktivaci stříbra) a rychlá neutronová aktivační diagnostika s energetickým prahem. Tato soustava neutronové diagnostiky byla použita k určení neutronových zisků, energetického spektra a neutronových toků v různých vzdálenostech a směrech. V práci je rovněž diskutován vliv neutronů jiného původu než z dd reakce.

Zdroj: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73525