Tomáš Finsterle získal čestné uznání na mezinárodní konferenci Nanocon 2018

Doktorand na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Ing. Tomáš Finsterle, získal čestné uznání za svůj příspěvek na 10. jubilejním ročníku mezinárodní konference Nanocon 2018. Konference je zaměřená na výzkum nanomateriálů, jejich aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Mezi přibližně 180 dalšími příspěvky na posterové sekci získala jeho práce na téma „Mikroskopická studie adheze multifunkční molekuly léčiva k elektronickým biosenzorům s nanočásticemi diamantu a zlata“ jedno z pěti udělovaných ocenění.

Snadné a rychlé zjišťování obsahu a koncentrace léčiva je velmi potřebné v biologickém výzkumu i v klinické praxi. Proto se celosvětově neustále zkoumají a vyvíjejí nové materiály a senzorové platformy založené na přímé elektronické detekci léčiv. Různé nanomateriály a nanostruktury jsou často používány proto, aby poskytovaly rychlejší a citlivější odezvu. Oceněná práce studuje na mikroskopické úrovni jak nanočástice diamantu a zlata interagují s molekulami léčiv. Práce se soustředila na interakci nanočástic s experimentální multifunkční molekulou vyvinutou spolupracovníky na Univerzitě Hradec Králové pro léčbu Alzheimerovy nemoci [J. Med. Chem. 57 (2014) 8576]. Studie byla prováděna pomocí mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie přímo na impedančním senzoru s nanočásticemi. Získané poznatky lze proto přímo porovnávat s elektronickou odezvou senzoru. Výzkum tak pomáhá objasnit a lépe pochopit elektronické jevy při interakci nanomateriálů s léčivem. Tento výzkum probíhá ve spolupráci Fakulty elektrotechnické ČVUT s Univerzitou Hradec Králové a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a je podpořen společným projektem GAČR 17-19968S pod názvem Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech.