Jan Fait získal Cenu děkana za prestižní dizertační práci

Dne 10. března byla udělena děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D. Cena děkana dr. Janu Faitovi za prestižní dizertační práci na téma „Fabrication and characterization of diamond photonic structures“. Školitelem byl prof. Bohuslav Rezek z katedry fyziky a školitelem specialistou dr. Lukáš Ondič z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Práce probíhala v úzké spolupráci mezi katedrou fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT a Fyzikálním ústavem AVČR.

Jan Fait se věnuje fotonickým strukturám, které slouží k dosažení maximální účinnosti detekce fotonů vyzařovaných barevnými centry v diamantu. Tato centra mají řadu zajímavých vlastností, které nacházejí využití v kvantové komunikaci, senzorice, či biomedicíně. Pro tyto aplikace je detekce maximálního počtu fotonů stěžejní. Jan Fait se zaměřuje jak na optimalizaci fotonických struktur, tak na nové postupy jejich přípravy za pomoci tenké vrstvy amorfního křemíku. Výsledky práce byly publikovány v odborných časopisech s řadou citací a prezentovány na mezinárodních konferencích. Dizertační práce je k nahlédnutí na DSpace ČVUT.